(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Servicii comunale

Regulament

01-12-2015, 14:07

    REGULAMENT     privind organizarea și prestarea serviciului    multifuncțional în clusterul  Lipcani      I. DISPOZITII GENERALE    1.   Prezentul act  reglementează   condițiile   și modul  î n care  este organizată și gestionată  activitatea de prestare a servici ilor comunale  (în continuare Servici i )  în clusterul  Lipcani-Criva-Drepcăuți -Hlina-Șirăuți -Slobozia Șirăuți.    2.   Prevederile prezentului Regulament sunt   obligatorii pentru respectare de către prestatorul de servicii precum şi de către consumatorii de servicii.  3.   Regulamentul este elaborat în conformitate cu principiile si  reglementările   prevăzute   î n: Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legea cu privire la descentralizarea administrativă  nr.435  din  28.12.2006;  Legea  privind  finanţele  publice  locale  nr.397  din 16.10.2003; , Legea cu privire la descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006; Legea serviciilor publice de gosp odărie comunală nr.1402 din 24.10.2002;   Legea fondului rutier nr.720 din 02.02.1996;  Hotărârea   Guvernului nr.988 din 21.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice; Legea privind protecția consumatorilor nr.105 din 13.03.2003 și alt e acte normative.   4.   Serviciul  este organizat și își desfășoară   activitatea  sub autoritatea Consiliului Local Lipcani, Consiliului de  Administrație  a  Întreprinderii Municipale ,  care  controlează   gestionarea serviciului,  urmărește  realizarea s arcinilor și stabilește strategia de dezvoltare.    5.   Prevederile prezentului  Regulament se aplica serviciului  la nivel  local  dar și  la  nivelul intercomunitar în Clusterul Lipcani.  Condițiile  tehnice și  alte prevederi  prevăzute   in prezentul Regulament  au un caracter regulator  general .  Consiliul  de Administrație   poate  aproba  și alte  condiții tehnice pentru serviciu, în  baza unor studii de specialitate.     II. DEFINITII     6.   Pentru definirea obiectului prezentului Regulament se folosesc termenii prezentați  în Anexa 1.   7.   In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au  următoarea semnificație :  (1)  R eprofilarea   drumurilor intravilan   –  presupune acoperirea cu materiale de construcţie (pietriş, prundiş, etc.) a drumurilor denivelate.  (2)  Nivelarea drumurilor intravilan –  presupune nivelarea drumurilor denivelate cu ajutorul tehnicii specializate.   (3)  Deszăpezire   -  curățare  mecanizată,  îndepărtarea  zăpezii  de  pe  partea  carosabilă  a drumurilor.    (4)  Curățirea șanțurilor  –  efectuarea lucrărilor de d esfundare a șanțurilor pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.   (5)  Nivelarea   drumurilor spre podgorii  –   efectuarea lucrărilor de nivelarea a drumurilor fără acoperire rigidă ce se află în afara terenului intravilan al localității.    (6)  Amenajarea gunoiștilor   –  îngrămădirea de şeurilor pe teritoriul gunoiştilor,  îngroparea deșeurilor la gunoiști, astuparea deșeurilor, plantarea copacilor pe perimetrul acesteia.   (7)  Întreţinere a reţelelor electrice  – efectuarea lucrărilor de reparaţie a reţelelor electrice .  (8)  Reparaţie şi întreţinere a sistemelor de apeduct şi canalizare  –  efectuarea lucrărilor de reparaţie a reţ elelor de apeduct şi canalizare.  (9)  Amenajare spaţii verzi  –  efectuarea lucrărilor de curăţire a copacilor, sădirea pomilor, curăţenie a spaţiilor publice.  (10)   Operator (prestator)  –   persoană  juridică  care  are  competenţa  şi  capacitatea  de  a furniza/presta servicii de salubrizare utilizatorilor în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi care asigură nemijlocit administrarea şi funcţionarea serviciului.   (11)   Beneficiari (consumatori)  -  persoane juridice sau fizice care beneficiază de serviciile prestate pentru necesităţi proprii sau publice pe baze contractuale obligatorii.  (12)   Infrastructura tehnico -edilitară  –  ansamblul sistemelor de utilităţi pub lice destinate prestării  serviciilor  publice,  care  aparţine  domeniul  public  sau  privat  al  unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publ ice sau private, potrivit legii.    III.  DESCRIEREA  SERVICIILOR       8.   Prin instituirea unui operator specializat în aria administrativ teritorială a clusterului  Lipcani-Criva-Drepcăuți -Hlina-Șirăuți -Slobozia Șirăuți  se acordă  permisiunea de prestare a următoarelor servicii comunale:    a)   reprofilarea drumurilor intravilan;    b)   nivelarea  drumurilor;   c)   deszăpezirea drumurilor;    d)   nivelarea drumurilor spre podgorii;   e)   amenajarea gunoiștilor;  f)   întreţinerea reţelelor electrice;    g)   reparaţie şi întreţinere a sistemelor de apeduct şi canalizare;   h)   amenajare a teritoriului şi spaţii verzi;  i)   reabilitarea  arterelor principale si a celor de acces în localităţi;  j)   amenajarea, întreținerea  si exploatarea locurilor de parcare;   k)   întreținerea   si repararea drumurilor publice inclus iv a celor nemodernizate (din pă mânt , balast), prin scarificare, reprofilare si cilindr are;   l)   amenajarea si  întreținerea  șanțurilor, rigolelor si a canalelor de scurgere a apelor pluviale;   m)  amenajarea si  întreținerea  terenurilor de sport;   n)   reabilitarea , modernizare a ,  întreținerea   si repara ția  a  rețelei   stradale, in conformitate cu legislația  in vigoare si aprobate prin  decizii ale Consiliilor locale;    o)   deservirea  cetăţenilor  la  domiciliu  privind  funcţionarea  reţelelor  electrice,  inginerești,  tehnico -edilitare;   p)   alte genuri de activitate, conform prevederilor legale.  9.   Serviciile se prestează  în următoarele condiții:    A. Reprofilarea,  nivelarea  și  întreținere  a drumurilor   10. Lucrările de reprofilare și nivelare  sunt cele care se execută periodic în scopul compensării parţiale sau totale a capacităţii şi uzurii produse drumurilor, pentru a li se reda condiţiile normale de exploatare şi de siguranţă a circulaţiei rutiere.   11. Lucrările de întreţinere pot fi:   a)   lucrări de întreţinere curentă, care se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor;    b)   lucrări de întreţinere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic şi planificat în scopul compensării parţiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrărilor de artă, de siguranţă rutieră şi clădirilor anex e aferente drumurilor.   12. Operatorul specializat efectuează lucrări de întreținere și reparație a drumurilor, trotuarelor și podurilor în conformitate cu contractele încheiate cu autoritățile publice locale din cluster , cu respectarea cerințelor legislației în vigoare.     B. Curăţarea și  deszăpezirea zăpezii de pe căile  publice   13. Îndepărtarea  zăpezii  se  realizează mecanizat,  în  conformitate  cu contractele încheiate  cu autoritățile publice locale.  14. Arterele principale de circulaţie trebuie să fie practicabile în t ermen de maxim 24  ore de la încetarea ninsorii.  Din punct de vedere ale periodicităţii, această activitate se desfăşoară ori de cate ori este nevoie, la constatarea autorităţii publice locale.   15. Arterele secundare de circulație trebuie sa fie practicabile în  termen de maxim 48 de ore de la încetarea ninsorii. Drumurile de acces în zonele unde locuiesc persoane din grupurile vulnerabile trebuie sa fie deszăpezite   prioritar și trebuie sa fie practicabile în termen de maxim 24 ore de la încetarea ninsorii.  16. Îndepărtarea zăpezii cu lama de deszăpezire   montată   pe tractoar  se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpada depăşeşte în general 5   cm.   În cazul căderilor abundente de zăpada care duc la formarea unui strat de zăpadă cu o grosime mai mare de 2 0 cm, se  execută mai multe treceri pe aceeaşi suprafaţă.  17. Împrăştierea materialului antiderapant se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum, pe suprafeţele de circulaţie pe care nu se poate îndepărta în totalitate stratul de   zăpadă sau de gheață. Operaţiunea se va realiza mecanic sau manual  la cererea autorității publice locale .  18. Protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă va fi asigurată prin utilizarea amestecului de sare şi nisip în proporţia prevăzuta în normativele în vigoare sau cu aditivi speciali.   Operaţiunea se execută în special pe pante, poduri, artere de circulaţie, pieţe şi intersecţii mari  –  treceri de pietoni, etc.   19. Împrăştierea sării se face cu scopul de a preveni formarea poleiului, gheţii şi de a topi zăpada sau gheața de pe suprafeţele de circulaţie.     C.  Întreţinerea, reparația şi deservirea iluminatului public   20. Întreţinerea, reparația şi deservirea iluminatului public va fi efectuată de  operatorul specializat în temeiul prevederilor legislației, deciziilor au torităților administraţiei publice locale, actelor normative ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și contractelor încheiate cu utilizatorii acestui serviciu public.   21. Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel  încât  să se realizeze:   a)   verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat;  b)   întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;   c)   menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;   d)   măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;   e)   dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficienţă a sistemului de iluminat public;   22. În cazul în care  operatorul specializat  va începe prestarea serviciului de întreţinere, reparație şi deservire a iluminatului public, prezentul Regulament va fi completat cu prevederi detaliate privind organizarea și funcționarea acestui t ip de serviciu public.      D.  Deservirea  agenților economici, instituțiilor publice și a  cetăţenilor privind funcţionarea reţelelor electrice, inginerești, tehnico-edilitare   23. În baza contractelor încheiate cu utilizatorii, operatorul specilizat va  deservi agenții economici, instituțiile publice,  cetăţenii la domiciliu privind funcţionarea reţelelor electrice, inginerești, tehnico -edilitare.   24. Operatorul va putea efectua lucrări operative, revizii tehnice şi reparaţii curente, cum ar fi:   a)   analiza stării tehnice a instalaţiilor reţelelor electrice, inginerești, tehnico -edilitare;   b)   intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;   c)   controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite:  vânt  puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură etc.;   d)   demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;   e)   intervenţii în sistemul de iluminat public ca urmare a unor sesizări;   f)   revizia şi, după caz, înlocuirea corpurilor de iluminat şi accesor iilor (lămpi, balasturi, ignitere, condensatoare, siguranţe, coloane de alimentare etc.);   g)   înlocuirea consolelor (braţelor pentru corpuri de iluminat) şi a corpurilor de iluminat;  25. La solicitarea serviciilor, se vor efectua prioritar lucrări care vor avea un  impact direct asupra persoanelor din grupurile social   vulnerabile. Iar la so licitarea serviciilor de către  persoanele fizice, prioritate se va acorda perso anelor din grupurile social   vulnerabile (femei singuratice, mame  cu  mai  mulţi  copii,  persoane  în  eta te, persoane cu  dezabilități,  minorităţi  etnice, minorităţi religioase).    E.  Alte activități ale operatorului, conform prevederilor legale   26. Operatorul poate presta și alte servicii publice, reieșind din Statutul ÎM, Acordului de cooperare intercomunitară, d eciziilor autorităților publice locale, și  în strictă conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova.   27. În  cazul  în  care  Întreprinderea  Municipală  va  presta  alte  genuri  de  activitate,  prezentul Regulament va fi completat cu prevederi detaliate priv ind  organizarea  și  funcționarea respectivelor tipuri de servicii publice.      IV.  ORGANIZAREA SI GESTIUNEA SERVICIULUI    28. Înființarea, organizarea   și reglementarea serviciilor  prestate  constituie obligația  exclusiva a autoritarilor   administrației   publice locale.   Controlul și monitorizarea   funcționării   si gestionarii acestora î ntra  de asemenea , î n  atribuțiile  si responsabilitatea  acestor autorități.   29. Activitățile  privind prestarea serviciilor comunale  vor asigura   respectarea  următoarelor principii:  a)   autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;  b)   asocierea intercomunitară;   c)   responsabilitatea faţă de cetăţeni;  d)   conservarea şi protecţia mediului înconjurător;   e)   asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;  f)   tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea  şi cantitatea serviciului prestat;   g)   securitatea serviciului;  h)   transparenţă, consultarea şi antrenarea în decizii a cetățenilor;  i)   nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;   j)   administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea pu blică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici ;  k)   ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta al serviciilor prestate;  l)   dezvoltarea si modernizarea infrastructurii   edilitar -urbane a  unităților   administrat iv -teritoriale ;  m)  menținerea condițiilor sanitare in con formitate cu normele de igiena ș i  sănătate publică .  30.   Serviciul, ca operator autorizat va asigura:   a)   respectarea  legislației , normelor,  prescriptivilor   și regulamentelor privind igiena muncii, sănătatea   si securitatea muncii,  protecția  mediului, urmărirea   comportării   in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;   b)   exploatarea, întreținerea  si  reparația  instalațiilor , utilajelor si echipamentelor, cu personal autorizat, in funcție  de complexitatea acestora;   c)   furnizarea  către   Consiliul de Administrație al Întreprinderii  Municipale  a  informațiilor solicitate și accesul la  documentațiile   și actele individuale pe baza  cărora   se prestează  serviciul, in  condițiile  legii;  d)   aplicarea de meto de performante de management ,  care sa  conducă  la reducerea costurilor de operare;   e)   realizarea unui sistem de evidenta a  sesizărilor si  reclamațiilor și de rezolvare operativa a acestora;   f)   personalul necesar pentru prestarea activităților  cuprinse î n obiectul  de activitate;  g)   conducerea operativa  și  asigurarea mijloacelor tehnice ș i a personalului de  intervenție;  h)   întreținerea în stare bună de lucru, conform caracteristicilor și cerințelor tehnice, a activelor fixe, tehnicii și echipamentului primite în administrare economică.     V. BENEFICIARII SERVICIULUI     31. Beneficiar al serviciilor poate fi orice persoana fizică sau juridică din clusterul Lipcani , care beneficiază în  bază de contract de serviciile operatorului.   32. Principalele categorii de beneficiari sânt :  a)   unitățil e administrativ teritoriale, prin intermediul autorităţilor publice locale.  b)   instituţiile publice;   c)   persoane fizice;    d)   agenţii economici.  33. Dreptul de acces la serviciu şi de utilizare al acestuia este garantat tuturor beneficiarilor menționați.  34. Beneficiarii au  drept de acces fără discriminare la informaţiile publice cu privire la serviciile comunale prestate.   35. Contractul  de  prestări  servicii  încheiat  între  operator  şi  beneficiarii   serviciului  stabilesc condițiile necesare privind modul de  prestare a serviciului  și   respecta prevederile prezentului Regulament, Codul Civil și legislația în vigoare.    VI. DREPTURI SI OBLIGATII ÎN ORGANIZAREA ȘI PRESTAREA SERVICIULUI     1. Drepturile și  obligațiile autoritarilor administrației publice  locale     36. Autoritățile  administrației  publice locale acționează în numele și în interesul  comunităților locale pe care le reprezintă ș i  răspund fată  de acestea pentru:  a)   modul în care  gestionează ș i  administrează   infrastructura  unitarilor   administrativ  –  teritoriale;  b)   stabilirea strategi ei  de dez voltare și  funcționare  a serviciului   c)   exercitarea competentelor si  responsabilităților  ce le revin potrivit  legislației   in vigoare, referitoare la serviciile publice .  37. Autoritățile administrației  publice locale au următoarele  drepturi:  a)   sa verifice, sa  solicite ș i s a aprobe structura, nivelurile și  ajustările   preturilor si tarifelor propuse pentru serviciile prestate ;  b)   sa sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta si parametrii de eficienta la care s-a angajat, c u  excepția  situațiilor   care nu se  datorează  serviciului.  38. Autoritățile administrației  publice locale au următoarele  obligații:  a)   sa elaboreze si sa aprobe documentele necesare organizării si dezvoltării  serviciului;  b)   să încheie contractul de prestări servicii   cu Întreprinderea Municipală (operatorul de servicii), până la începerea anului bugetar;  c)   să  furnizeze  cererea privind volumul  anual  de servicii, pe fiecare tip de servicii, operatorului de servicii,  până la începerea anului bugetar;  d)   să aducă  la  cunoștința  publica, în  condițiile   legii, hotărârile   si  dispozițiile  privind activitatea S erviciului ;  e)   sa respecte si sa  îndeplinească   obligațiile  asumate prin contractele de delegare a gestiunii, și contractele directe de prestare a serviciilor ;  f)   sa ac hite contravaloa rea  serviciilor  prestate  de  către  Întreprinderea  Municipală (operatorul de servicii), conform clauzelor contractuale;    2. Drepturile și  obligațiile prestatorului de servicii     39. Drepturile și obligațiile prestatorului de servicii   se stabilesc prin Prezentul Regulament, precum și se detaliază  in caietele de sarcini, in contractele de  prestări servicii,  urmărindu-se  asigurarea si menținerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestora.   40. Prestatorul de servicii  are următoarele  drepturi:  a)   sa  încaseze   contravaloarea serviciilor prestate,  corespunzător   ca ntității si  calităț ii acestora;   b)   sa propună  autorităților   administrației   publice locale ajustarea periodica a preturilor si tarifelor, in  funcție  de influentele interven ite in costurile de operare;   c)   sa sisteze furnizarea/prestarea serviciilor  către   utilizatori care nu si -au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările  de întârziere . Reluarea  furnizării /prestării serviciilor se va face in termen de maximum 3 zile  lucrătoare   de la efectuarea  plații, cheltuielile aferente suspendării , respectiv  reluării   furnizării /prestării, fiind suportate de beneficiari.  d)   alte drepturi, stabilite în legislație, în actele de organizare și funcționare a operatorului, precum și în cont ractele cu utilizatorii.   41. Serviciul are următoarele  obligații:  a)   sa presteze servicii utilizatorilor cu care au  încheiat  contracte de furnizare/prestare a serviciului, in conformitate cu clauzele  prevăzute  in contract;   b)   sa deservească  toți  utilizatorii din aria de acoperire;   c)   să  obţină  de  la  autorităţile  competente  avizele,  autorizaţiile  şi  licenţele,  potrivit legislației;  d)   să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului public;   e)   sa respecte indicatorii de performant a  stabiliți   de autoritățile  administrației   locale in caietele de sarcini sau in contractele de  prestări servicii;  f)   sa furnizeze autorităț ilor   administrației   publice locale  informațiile   solicitate si sa asigure accesul la toate  informațiile   necesare  verificării   si  evaluării   funcționarii   si  dezvoltării serviciilor, in conformitate cu clauzele contractului de prestări servicii  si prevederile legale in vigoare;   g)   sa asigure finanțarea pregătirii  si  perfecționării profesionale a propriilor  salariați;   h)   să adu că la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare;    i)   să întreţină şi să repare drumurile ( nivelarea drumurilor );   j)   să întreţină, repare şi deservească iluminatul public;   k)   să întreţină reţelele electrice, inginerești, tehnico -e dilitare din cadrul instituţiilor publice;  l)   să deservească cetăţenii la domiciliu privind funcţionarea reţelelor electrice, inginerești, tehnico -edilitare;   m)   alte obligații, stabilite în legislație, în actele de organizare și funcționare a operatorului, prec um și în contractele cu utilizatorii.     3. Drepturile și obligațiunile beneficiarilor    42. Beneficiarii au următoarele drepturi:  a)   să li se presteze serviciile publice în condițiile stabilite în contract;   b)   să conteste facturile când  constată încălcarea prevederilor contractuale;  c)   au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la servi ciile prestate;    d)   să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea uno r condiţii contractuale;  e)   alte drepturi, stabilite în legislație, în actele de organizare și funcționare a operatorului, precum și în contractele cu operatorul.  43. Beneficiarii au următoarele obligații:   a)   să încheie contract pentru prestarea serviciului public  cu operatorul autorizat să presteze acest serviciu;   b)   să respecte clauzele contractului de prestare a serviciilor;   c)   să achite facturile pentru plata serviciului, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului și tariful aprobat;  d)   alte ob ligații, stabilite în legislație, în actele de organizare și funcționare a operatorului, precum și în contractele cu operatorul.    VI. FINANTAREA  SERVICIULUI    44. Finanțarea  cheltuielilor curente de funcționare   ale operatorului se vor asigura din bugetul propriu de venituri , care se formează din încasările provenite din prestarea serviciilor.   45. Încasările reprezintă  încasarea   de la beneficiar i , în   baza tarifelor si preturilor aprobate de Consili ile locale ,  a  mijloacelor bănești reprezentând  contravaloarea serviciilor,   cu respectarea următoarelor condiții:  a)   asigurarea fiabilității  financiare a  societarii ;  b)   stabilirea și aprobarea tarifelor si preturilor la nivelul  costului efectiv al serviciilor;  c)   aj ustarea periodica a preturilor și tar ifelor.   46. Tarifele la serviciile publice prestate de operatorul specializat sunt   stabilite  de Consiliul de Administrație al Întreprinderii Municipale   și  sunt  aprobate de către Consiliile locale din cluster, cu  luarea în considerație a  prevederilor  legislației în  vigoare,  prevederilor  Acordului  de Cooperare  Intercomunitară.  Propunerea  privind  mărimea  tarif elor  se  înaintează  de  către  Întreprinderea Municipală în baza calculelor economice.  47. Cuantumul tarifelor se stabilește, se ajustează  sau se modifică  în baza principiului de recuperare a costurilor operaționale. În tarife se includ cheltuielile generale și administrative în mărime de 10% de la valoarea costurilor operaționale. Pentru serviciile prestate altor beneficiari decât  administrațiile publice locale semnatare al Acordului de Cooperare Intercomunitară, la tariful de bază (utilizat pentru autoritățile semnatare) se va aplica o cotă de rentabilitate în mărime de 15%.  48. Tarifele se vor ajusta o dată în an, în dependentă de creșterea sau  micșorarea costurilor operaționale, influențate de variația prețurilor la combustibil și alt or materiale, precum si variația costurilor de personal.  49. În structura  tarifelor  se includ:   a)   costurile de personal, care cuprind cheltuielile de remunerarea a muncii personalului încadrat în prestarea serviciilor, contribuțiile privind asigurările sociale și medicale  ;  b)   cheltuielile privind consumul de combustibil ;  c)   cheltuielile privind con sumul de uleiuri și lubrifianți, în mărimea de 5% din valoarea combustibilului;   d)   uzura mijloacelor fixe;  e)   cheltuielile privind  piesele  de  schimb,  plafonate  până  la  10%  din  valoarea combustibilului;   f)   alte cheltuieli materiale, în valoare de 1% din valoarea costurilor o peraționale;   g)   cheltuieli generale și administrative,  calculate  în mărime de 10% de la valoare costurilor operaționale;  h)   rentabilitatea serviciului în mărime de 15 % din costului efectiv al serviciului (cu excepția  tarifelor  pentru  autoritățile  semnatare  ale  Acordului de Cooperare Intercomunitară Lipcani).      VII. RASPUNDERI SI SANCTIUNI    50. Încălcarea   dispozițiilor   prezentului regulament atrage  răspunderea   disciplinara, civila, contravenționala  sau penala,  după  caz.     51. Autoritățile  administrației   publice locale au dreptul sa sancționeze   prestator ul   de servicii in cazul in care acesta nu furnizează/nu  prestează   serviciile la nivelul indicatorilor de calitate si de eficienta  stabiliți , prin:   a)   aplicarea unor  penalizări  corespunzătoare  pr ejudiciilor aduse beneficiarilor   b)   revocarea administratorului .     VIII. DISPOZITII FINALE    52. Regulament ul va  fi supus  aprobării   de către  Consili ile locale a fiecăr ei localități a clusterului , si va  intra in vigoare  în ziua aprobării de către acestea.  53. În cazul în care anumite aspecte nu au fost reglementate în prezentul Regulament, cât  și în cazul când   anumite prevederi din prezentul Regulament contravin normelor legale, se vor aplica prevederile legilor, actelor normative subordonate legilor, actelor autorităților publice locale și altor acte adoptate de organele competente ale Republicii Moldova.