(0-247) 60-213

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Iu.Gagarin, 6

Orașul Lipcani

Scrieți-ne un mesaj

ro

Regulamente interne

REGULAMENTUL-CADRU

privind constituirea şi funcţionarea Consiliului or. Lipcani

Titlu I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL I

MODUL DE CONSTIUIRE A CONSILIULUI LOCAL

 

Consiliul local se întruneşte în prima şedinţă(de constituire) în terme de 20 zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consiliul local, este legal constituit dacă sînt validate mandatelea cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilerilor consiliului local în prima şedinţă(de constituire) a consiliului local se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Prima şedinţă a consiliului local este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilerilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La aceasta nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe(de consituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau doi dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi.

La prima şedinţă a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.

Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierior hotărîrea instanţei de judecată privind legalizarea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
 După constituirea legală a consiliului local, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin trei consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocuri electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

După validarea mandatului primarului, consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei de viceprimar şi stabileşte numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea a atribuţiilor sale.

În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

Viceprimarul este ales prin decizie a consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propune o altă candidatură. Elibararea din funcţie a viceprimarului se face, la propunerea primarului, prin decizie a consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi, în conformitate cu Legea serviciului public şi legislaţia muncii.

Viceprimarii exercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Viceprimarii cad sub incidenţa Legii serviciului public.

Secretarul consiliului este şi secretar al comunei. Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe baza de concurs. Persoana numită, în condiţiile legii, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi(secţii) de drept sau de administraţie publică.

Prin derogare de la alin.(1), din cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit solicitări de lapersoane cu studii respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi(secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare.

Desemnarea în funcţie a învingătorilor concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.

Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul eliberării persoanei în temeiul şi în modul stabilit de legislaţia muncii şi de Legea serviciului public.

Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii serviciului public.

Eliberarea din funcţie a secretarului se face, în temeiul legii, de către consiliul respectiv, la propunerea primarului sau a unei treimi din consilieri aleşi, prin decizie adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primariei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

Concediul anual se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.

 

CAPITOLUL II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

După constituire, consiliul local, formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sînt prevăzute în anexă.

7. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.

8. Comisiile de specialiate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membrii ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.

9. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.

10. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii săi, preşedintele şi secretarul său.

Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este delibertivă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisie, de regulă, sînt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţelesale specialişti din cadrul Primăriei, aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte petsoane interesate sua reprezentanţi ai mass-media.

12. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şeinţa acesteia de către preşedintele şi-sau secretarul comisiei cu asistenţa secretarului consiliului.

13. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

14. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor preofesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este de bază a acestuia.

15. Comisia de specialitate are următoarele principale:

a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliul;

d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu;

comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabiliteprin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea şin de domeniul de activitate a comisiei.

16. Preşedintele comsiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliu şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

c) propune ca la lucrările comisiei să particpe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezntă importanţa pentru comisia pe care o conduce;

e) anunţă rezultatul votării în cadrul comsiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

17. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

18. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedinteluiacesteia.

Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comsiei.

19. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate apica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

20. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează decătre secretarul comisiei în procesele-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele –verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

 

Titlu II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

21. Consiliul local, alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o precidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

22. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului;

b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;

c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;

e) supune votului consilierilor în şedinţa orice problema care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

23. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă(de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou ales.

24. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar cererea primarului, respectiv, a preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art. 21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

CAPITOLUL II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

26. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre exmaninare, denumirea chestiunii şi numele raportorului(coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţa locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale respective prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

27. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut  convocarea consiliului în condiţiile art. 16 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.

28. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului.

Primarul sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consierului respectiv.

29. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizii asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca înluarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care obiectul dezbaterii.

30. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.

31. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

32. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

33. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şă să ceară respectarea regulamentului, fiind îndrept:

a) să cheme la ordine;

b) să retragă cuvîntul;

c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

34. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala de şedinţe.

35. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba română.

 

CAPITOLUL III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

36. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face primarul, poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

37. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acesz scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie, vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba moldovenească.

38. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi şi a şedinţei de către primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se duce la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.

39. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei în vederea întocmirii unui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

40. După examinarea proiectului de decizii şi a propunerilor compartimentului de specialitate al Primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va depune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

41. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi deraportul compartimentului de specialitate al Primăriei şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

 

CAPITOLUL IV

PROCEDURA DE VOT

 

42. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unui dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

43. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”.

Secretarul consiliului dă citire numelui fiecărui consilier în ordine alfabetică.

Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

44. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc în urn a de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

45. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a comunei, stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordineade zi.

46. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

47. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 

CAPITOLUL V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

48. Consilierii pot adresa înterbări, înscris sau oral, primarului, viceprimarului şi secretarului consiliului, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicităinformaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

49. Interpelareaconstă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţie să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral , la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

50. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

51. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuiază în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.